صاردات فرش دستباف

تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362

شفیعی
صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1362 : فرش دستباف همواره در میان تولیدات متنوع صنایع دستی ایرانی، جایگاه خاصی در بازارهای داخلی و خارجی...
تولید و تجارت

آمار صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1359

شفیعی
.صادرات فرش دستباف ایرانی در سال 1359 : فرش دستباف در میان تولیدات صنایع دستی مهم ایران، همواره جایگاه خاصی در بازارهای بین المللی داشته...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید