قالیچه هوشنگ شاهی

طرح و نقش

قالی هوشنگ شاهی جایگاهی برای اساطیر و پادشاهان

اعظم قهرمانی
قالی هوشنگ شاهی، در بین قالی های تصویری مقام خاصی دارد. اکثر قالی های هوشنگ شاهی یک موضوع دارند اما میتوان تاثیرات دوران مختلف را...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید