سید طاهر صباحی

اخبار و رویدادها

کتاب شکار شاهان اثر دکتر سیدطاهر صباحی در ایران منتشر شد

اعظم قهرمانی
سید طاهر صباحی کتابی درباره قالی ایرانی دوره صفویه نوشته که اکنون این قالی در موزه کشور ایتالیا نگهداری می‌شود. او قالی شکارگاه را تنها...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تایید بیشتر بخوانید